×
Kom trygt i biografen – vi følger myndighedernes anvisninger.
Anlægsvej 4
7600 Struer
97851148

For aktionærer

10.10.2016

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Apollons ordinære generalforsamling afholdes i biografen tirsdag den 25. oktober kl. 17:00.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i.h.t. det godkendte regnskab.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
Lone Birgitte Bavnhøj
Knud Bjerregaard
Jens Fage (repræsentant for småaktionærerne)
6. Valg af revisor.

7. Forslag fra bestyrelsen:

7B: " Bestyrelsen bemyndiges til i 18 måneder fra nærværende generalforsamling fra hver
aktionær, der måtte ønske det, at tilbagekøbe aktier med højeste pålydende værdi kr.1000 .
Vederlaget må højst andrage et beløb, der svarer til aktiens indre værdi.
I perioden må der højst tilbagekøbes aktier for i alt pålydende kr. 10.000.

8. Eventuelt.